กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลกาญจน์ พุ่มทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1