ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธริช พุทธรักษ์
ครู คศ.1

นายเฉลิมภาคย์ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวณัชชา จันทะเดช
ครูอัตราจ้าง