ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธริช พุทธรักษ์
ครู คศ.1

นายเฉลิมภาคย์ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณัชชา จันทะเดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1