ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิมภาคย์ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกุลกาญจน์ พุ่มทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1