กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอนุรักษ์ สักลอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรนภา สายสิงห์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกมลลักษณ์ อรุญมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2