ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุรักษ์ สักลอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรนภา สายสิงห์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข
พนักงานราชการ