ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุรักษ์ สักลอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรนภา สายสิงห์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรีย์พร ถึงสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0