ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุรักษ์ สักลอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรนภา สายสิงห์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกมลลักษณ์ อรุญมาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2