กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประจักษ์ โพธิ์วัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศธร แรงเขตวิทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศศินิสา พูลทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2