ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประจักษ์ โพธิ์วัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศธร แรงเขตวิทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศศินิสา พูลทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวณิชชา ศรีจันทร์ฉาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1