ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประจักษ์ โพธิ์วัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมณฑิยา กุตอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศศินิสา พูลทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2