ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประจักษ์ โพธิ์วัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมณฑิยา กุตอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศินิสา พูลทอง
พนักงานราชการ