กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยพร วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศานติ โพธิ์อ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2