ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยพร วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกวิท ประสารสืบ
ครู คศ.1