ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชฏฐ์ ธรรมสกุลศิริ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมวล จันทร์ขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0890351302
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทสนั่น ดงเวหน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 056-357223
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เพ็ชรจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลาศ บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0854029136
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว นิ่มมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899591590
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ อยู่เพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิพันธประชามานิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0869271985
ชื่อ-นามสกุล : นายหมอก กล้าดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยสดา นิ่มมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทน อบต.
เบอร์โทร : 089-7034154
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0848158718
ชื่อ-นามสกุล : นางวงเดือน ศรีจันทร์ฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0856063856
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญนันท์ โพธิ์คานะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0884286306, 0821745180
อีเมล์ : ann_056@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญลักษณ์ ด้วงช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0894371246
อีเมล์ : thanyalax99@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร นุชสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
อีเมล์ : jittra-nuch@hotmail.com