ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดการเรียนการสอน-1.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 36) 25 มิ.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนตะคร้อ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 198) 18 มิ.ย. 63
เผยแพร่เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9) 10 มิ.ย. 63
เผยแพร่เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3) 10 มิ.ย. 63
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 310) 09 มิ.ย. 63
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ปีกา (อ่าน 244) 01 มิ.ย. 63
ประกาศราชกิจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. (อ่าน 227) 28 พ.ค. 63
ประกาศคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร์โรค (เพิ่มเติม) (อ่าน 218) 28 พ.ค. 63
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 วันประกาศผลสอบ และวันรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1แล (อ่าน 350) 09 พ.ค. 63
ประการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง รับสมัครเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 314) 29 เม.ย. 63
ประการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่ง (อ่าน 334) 18 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 (อ่าน 303) 05 ก.พ. 63
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน (อ่าน 325) 05 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล (อ่าน 803) 27 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 797) 26 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 817) 15 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรด สมศ. (อ่าน 1185) 26 ก.ย. 60
ดาวน์โหลดแบบการเขียนโครงการโรงเรียนตะคร้อพิทยา (อ่าน 1513) 02 ธ.ค. 59
ดาวน์โหลดรายงานกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 6741) 19 ก.ย. 58
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 1375) 08 มิ.ย. 58
แจ้งคุณครูเรื่องดาวน์โหลดไฟล์รายชื่่อนักเรียน ปี 2558 (อ่าน 1396) 24 พ.ค. 58
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดสมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน (อ่าน 4576) 04 พ.ย. 57
ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 3066) 13 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบจัดทำป้ายโรงเรียนตะคร้อพิทยา (อ่าน 1787) 21 พ.ย. 56
สทศ. กำหนดวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1453) 07 ส.ค. 56
โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้รับโลห์และเงินรางวัลจาก ม.บ.ม.ท. (อ่าน 1478) 13 มี.ค. 56
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 2045) 17 ก.ย. 55
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1304) 17 ก.ย. 55
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1655) 17 ก.ย. 55