กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสกนธ์ จุลโพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปรีชา สังข์อ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธีริศรา แสงเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1