ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรีชา สังข์อ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสกนธ์ จุลโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอำพล ด่วนเดิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธีริศรา แสงเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1