ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปรีชา สังข์อ่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสกนธ์ จุลโพธิ์
ครู คศ.1

นายอำพล ด่วนเดิน
ครู คศ.1

นางสาวธีริศรา แสงเงิน
ครู คศ.1