ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 65 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
22 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
18 มี.ค. 64 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวโรงเรียน