ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ธ.ค. 58 ถึง 10 ธ.ค. 58 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนตะคร้อพิทยา จะจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเีรียนตะคร้อพิทยา