ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวศศิรินนา ชมชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณาธิป สุดสงวน
ครูผู้ช่วย