ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศศิรินนา ชมชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวคณาธิป สุดสงวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0