กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกฤษณา ภูเยี่ยมใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1