ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมลิวัลย์ ขาวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑาภรณ์ หมั่นตะคุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธนทร ผลผิว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพาภรณ์ อ้วนสอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2