ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศรายุทธ ต่วนชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิมพาภรณ์ อ้วนสอาด
ครูอัตราจ้าง