ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทิพย์ แดงนิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประไพ วัฒนภาเกษม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สิทธิกร อินทร์ฉ่ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารงานบุคคล

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอนุรักษ์ สักลอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายจิระพันธ์ เกลี้ยงล่ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเทพทัตถ์ คำแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ