ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธริช พุทธรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0882615475
อีเมล์ : dishy_guy@hotmail.com
ที่อยู่ :
419 ถ.ไปรษณีย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557 ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2557 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูอัตราจ้าง
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล