กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประไพ วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชนพณ สุขแจ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพฤกษ์ เพชรเอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววราภรณ์ สิงห์สังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1