ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประไพ วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชนพณ สุขแจ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพฤกษ์ เพชรเอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราภรณ์ สิงห์สังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1