ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประไพ วัฒนภาเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร อินทร์ฉ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2