ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศินิสา พูลทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0839509706
อีเมล์ : noree_dmt@hotmail.com
ที่อยู่ :
182 ม.14 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี คบ.นาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล