ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปรีชา สังข์อ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0878386996
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
46 ม.5 ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองเต่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
ปริญญาตรี ค.บ.สังคมศึกษา สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - 2558 โรงเรียนหนองบัว พนักงานราชการ
21 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน โรงเีรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สวดมนต์แปล
2 โครงงานคุณธรรม