ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนภา สายสิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0855267042
อีเมล์ : kitty_dall@live.com
ที่อยู่ :
800 ม.2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
2555 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) ครูผู้สอนภาษาไทย
11 ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล