ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0971209673
อีเมล์ : thip-dangmin2505@hotmail.com
ที่อยู่ :
33 ม.20 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2535 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2530 ปริญญาตรี (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
2528 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
2528 พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง
2525 ม.ศ.5 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
2525 ม.ศ.5 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
2525 ม.ศ.5 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2535 โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2535-2544 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2 ระดับ 6
2544-2549 โรงเรียนไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ครู ค.ศ.2
2549-2557 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูยอดนักอ่าน
2 ครูแกนนำ
3 ครูแกนนำ
4 ครูแกนนำ
5 ครูดีเด่่น