ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกรรยา บัวทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัชประชาชนูทิศ)
2536 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะคร้อพิทยา
2539 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา
2544 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล