ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บบความวิชาการ : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค (อ่าน 182) 10 ส.ค. 65
เผยแพร่ผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (อ่าน 170) 10 ส.ค. 65
ประกาศผลการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 575) 29 มี.ค. 65
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3533) 22 ก.พ. 65
ใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3518) 22 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3534) 22 ก.พ. 65
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON LINE ตั้งแต่ วันที่ 4-7 มกราคม 2565 (อ่าน 3647) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3325) 13 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ,On Hand (อ่าน 3979) 29 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี (อ่าน 4033) 17 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ,On Hand (อ่าน 3864) 01 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ,On Hand (อ่าน 3840) 23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยาแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ,On Hand (อ่าน 3816) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ,On Hand (อ่าน 3736) 30 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนแบบ on site ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3339) 19 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3857) 12 มิ.ย. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3725) 30 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 3731) 24 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (อ่าน 3619) 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง ขอยกเลิกการสอบคัดเลือก ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3675) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3731) 15 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3734) 15 พ.ค. 64
ขอแก้ไขวันสอบคัดเลือก , ประกาศผล , รายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3624) 01 พ.ค. 64
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3855) 12 มี.ค. 64
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3806) 12 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 (อ่าน 3807) 12 มี.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอน-1.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 6359) 25 มิ.ย. 63
ประกาศ โรงเรียนตะคร้อ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 7218) 18 มิ.ย. 63
เผยแพร่เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6288) 10 มิ.ย. 63
เผยแพร่เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 6280) 10 มิ.ย. 63
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 7207) 09 มิ.ย. 63
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ปีกา (อ่าน 7115) 01 มิ.ย. 63
ประกาศราชกิจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. (อ่าน 7092) 28 พ.ค. 63
ประกาศคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร์โรค (เพิ่มเติม) (อ่าน 7061) 28 พ.ค. 63
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 วันประกาศผลสอบ และวันรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1แล (อ่าน 7217) 09 พ.ค. 63
ประการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง รับสมัครเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7186) 29 เม.ย. 63
ประการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่ง (อ่าน 7034) 18 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 (อ่าน 6948) 05 ก.พ. 63
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน (อ่าน 7009) 05 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล (อ่าน 7495) 27 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7463) 26 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7508) 15 มิ.ย. 61
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรด สมศ. (อ่าน 7949) 26 ก.ย. 60
ดาวน์โหลดแบบการเขียนโครงการโรงเรียนตะคร้อพิทยา (อ่าน 8206) 02 ธ.ค. 59
ดาวน์โหลดรายงานกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 21086) 19 ก.ย. 58
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 8055) 08 มิ.ย. 58
แจ้งคุณครูเรื่องดาวน์โหลดไฟล์รายชื่่อนักเรียน ปี 2558 (อ่าน 8056) 24 พ.ค. 58
แจ้งคณะครูเรื่องการดาวน์โหลดสมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน (อ่าน 12408) 04 พ.ย. 57
ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 9775) 13 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบจัดทำป้ายโรงเรียนตะคร้อพิทยา (อ่าน 8479) 21 พ.ย. 56