วารสารประชาสัมธ์
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หน้า 3 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หน้า 2 กิจกรรมวันภาษาไทย (วันสุนทรภู่)
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนตะคร้อพิทยา
ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2565 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2565 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 3 ข้อตกลงจะร่วมมือกันดำเนินงานและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ฉบับที่ 14/2564 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด อาเซียน และวันภาษาไทย
ฉบับที่ 13/2564 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
ฉบับที่ 12/2564 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ฉบับที่ 11/2564 ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ฉบับที่ 10/2564 วันครู ประจำปี 2565
ฉบับที่ 9/2564 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน "นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต" ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ฉบับที่ 8/2564 รับการนิเทศติดตามผลการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ on-site
ฉบับที่ 7/2564 เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสติดเชื้อcovid19 ด้วยชุดตรวจ ATK
ฉบับที่ 6/2564 รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย
ฉบับที่ 5/2564 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 4/2564 รับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาปรับสถานศึกษาให้คืนสภาพเดิมหลังจากมีการส่งคืนอาคารศูนย์พักคอยในสถานการณ์โควิด-19
ฉบับที่ 3/2564 เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ฉบับที่ 2/2564 กิจกรรมอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดประชาสามัคคี
ฉบับที่ 1/2564 การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสติดเชื้อโควิด 19