วารสารประชาสัมธ์
ฉบับที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 ศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 70
ฉบับที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ฉบับที่ 13 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมัศนศึกษานอกสถานที่
ฉบับที่ 10 ปีการศึกษา 2565 การบูรณาการจัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์อาเซียน และ To Be Number One
ฉบับที่ 9 ปีการศึกษา 2565 การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สวัสดีปีใหม่ 2023
ฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2565วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ 7 ปีการศึกษา 2565 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หน้า 3 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หน้า 2 กิจกรรมวันภาษาไทย (วันสุนทรภู่)
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนตะคร้อพิทยา
ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2565 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2565 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 3 ข้อตกลงจะร่วมมือกันดำเนินงานและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ฉบับที่ 14/2564 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด อาเซียน และวันภาษาไทย
ฉบับที่ 13/2564 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
ฉบับที่ 12/2564 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ฉบับที่ 11/2564 ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ฉบับที่ 10/2564 วันครู ประจำปี 2565
ฉบับที่ 9/2564 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน "นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต" ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ฉบับที่ 8/2564 รับการนิเทศติดตามผลการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ on-site
ฉบับที่ 7/2564 เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสติดเชื้อcovid19 ด้วยชุดตรวจ ATK
ฉบับที่ 6/2564 รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย
ฉบับที่ 5/2564 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 4/2564 รับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาปรับสถานศึกษาให้คืนสภาพเดิมหลังจากมีการส่งคืนอาคารศูนย์พักคอยในสถานการณ์โควิด-19
ฉบับที่ 3/2564 เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร