ภาพกิจกรรม
การบูรณาการจัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์อาเซียน และ To Be Number One
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้บูรณาการจัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์อาเซียน และ To Be Number One วึ่งเป็นการสร้างเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ ความกล้าแสดงออก และสร้างเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:22   อ่าน 240 ครั้ง