ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คู่มือครูที่ปรึกษา แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 51904
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48443
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48285
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 48252
แบบประเมิน SDQ 48280
ตารางแปลผลคะแนน SDQ 48262
แบบฟอร์มโครงการ
รายละเอียดแผนงาน กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 48374
รายชื่อโครงการและกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 48421
รวมโครงการใหญ่ ปี 2563 สำหรับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 307.2 KB 48345
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 49753
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมย่อย 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.93 KB 48621
ค่าเป้าหมายโครงการปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.91 KB 48279
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมแบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 61.75 KB 48374
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.72 KB 48383
กิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 50978
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.77 KB 48617
อื่นๆ
>แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 48504
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 48263
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 252.25 KB 49915
แบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรอ สมศ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.2 KB 48546
รายชื่อนักเรียน ประจำปี 2558 48175
สมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 135.74 KB 48506
แบบเช็คเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48425
แบบเช็คคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228 KB 48552
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.8 KB 48245
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 52.66 KB 48269
ปกและส่วนหน้าของ ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 39.83 KB 48390
คู่มือรายงานโครงการหรือกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48192
แผนพัฒนาตนเองของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 37.87 KB 48491