ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คู่มือครูที่ปรึกษา แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 51910
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48450
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48301
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 48261
แบบประเมิน SDQ 48289
ตารางแปลผลคะแนน SDQ 48268
แบบฟอร์มโครงการ
รายละเอียดแผนงาน กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 48384
รายชื่อโครงการและกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 48428
รวมโครงการใหญ่ ปี 2563 สำหรับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 307.2 KB 48348
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 49757
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมย่อย 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.93 KB 48627
ค่าเป้าหมายโครงการปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.91 KB 48283
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมแบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 61.75 KB 48381
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.72 KB 48385
กิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 51373
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.77 KB 48623
อื่นๆ
>แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 48517
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 48266
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 252.25 KB 49923
แบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรอ สมศ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.2 KB 48550
รายชื่อนักเรียน ประจำปี 2558 48177
สมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 135.74 KB 48523
แบบเช็คเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48438
แบบเช็คคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228 KB 48566
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.8 KB 48249
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 52.66 KB 48272
ปกและส่วนหน้าของ ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 39.83 KB 48397
คู่มือรายงานโครงการหรือกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48201
แผนพัฒนาตนเองของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 37.87 KB 48499