ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เยี่ยมบ้านนักเรียน
คู่มือครูที่ปรึกษา แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 51914
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48472
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48307
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 48275
แบบประเมิน SDQ 48292
ตารางแปลผลคะแนน SDQ 48277
แบบฟอร์มโครงการ
รายละเอียดแผนงาน กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 48402
รายชื่อโครงการและกิจกรรม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.62 KB 48436
รวมโครงการใหญ่ ปี 2563 สำหรับปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 307.2 KB 48352
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 49759
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมย่อย 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.93 KB 48634
ค่าเป้าหมายโครงการปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.91 KB 48297
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมแบบย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 61.75 KB 48393
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.72 KB 48396
กิจกรรมชุมนุม
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 51852
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 486.77 KB 48632
อื่นๆ
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.31 KB 3
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.01 KB 12
>แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 48523
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 152.85 KB 48271
แบบฟอร์มรายงาน SAR ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 252.25 KB 49940
แบบฟอร์มสรุปร้อยละเกรอ สมศ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.2 KB 48563
รายชื่อนักเรียน ประจำปี 2558 48191
สมุดเช็คเวลาเรียนและกรอกคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 135.74 KB 48534
แบบเช็คเวลาเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48463
แบบเช็คคะแนน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228 KB 48573
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 62.8 KB 48267
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 52.66 KB 48277
ปกและส่วนหน้าของ ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 39.83 KB 48400
คู่มือรายงานโครงการหรือกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 519.5 KB 48209
แผนพัฒนาตนเองของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 37.87 KB 48507