ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมมาตร คงสมนึก
นักการภารโรง