ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางลักษณียา คงสมนึก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ