ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมภาคย์ ศุภลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0882773038
อีเมล์ : iluvbankok@gmail.com
ที่อยู่ :
428/35 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
17 พฤษภาคม 2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พฤศจิกายน 2557 – พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดวังไคร้ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ครูอัตราจ้าง
พฤศจิกายน 2558-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล