ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมารุต มูลคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871780044
อีเมล์ : mack.of.mm@gmail.com
ที่อยู่ :
90/3 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ
2546 ปวส.เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2544 ปวช.ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2541 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2552 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครูแผนกช่างกลโรงงาน
2552 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
2553-2558 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ครูแผนกช่างกลโรงงาน
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล