ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 09252351833
อีเมล์ : ratchani_wutthisak@hotmail.com
ที่อยู่ :
173/2 ม.7 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
2546 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
2546 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2553 โรงแรมลาฟรอล่ารีสอร์ทแอนด์สปา จัดดอกไม้
2553-2554 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ครูอัตราจ้าง
2555-2556 โรงเรียนสุดแสวงวิทยา ครูอัตราจ้าง
2557-2558 โรงเรียนวัดรำพัน ครูอัตราจ้าง
2558 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล