ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศรายุทธ ต่วนชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0878422220
อีเมล์ : jujuman-u@hotmail.com
ที่อยู่ :
38/6 ม.3 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดุสิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
2549 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2557 ปริญญาโท ศศ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2551 โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี ครูอัตราจ้าง
2551-2552 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสายสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ครูพิเศษ
2552-2554 โรงเรียนไพศาลีิพิทยา พนัก
2552-2554 โรงเรียนไพศาลีิพิทยา พนักงานราชการ
2554-2558 โรงเรียนวังข่อยพิทยา ข้าราชการครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ข้าราชการครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล