ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมณฑิยา กุตอินทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0831638910
อีเมล์ : montiya_design48@hotmail.com
ที่อยู่ :
125/62339 ซ.9 ถ.ผาชัย ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536-2541 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยางมีมานาวิทยา
2542-2547 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง
2548-2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
26 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล