ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธีริศรา แสงเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0880581452
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
77 ม.8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) วิชาเอกสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ย. 2556 - เม.ย. 2558 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ครูผู้สอน
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล