ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิระพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0879430513
อีเมล์ : nanami_kira@hotmail.com
ที่อยู่ :
237 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
2546 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.อุทัยธานี
2550 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.พิษณุโลก
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2557 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จ.อุทัยธานี ครูอัตราจ้าง-พนักงานราชการ
มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล