ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0810418497
อีเมล์ : chai_kampamat@hotmail.com
ที่อยู่ :
164/2 ม.9 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2552 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2556 โรงเรียนพระบางวิทยา ครูจ้างสอน
2556-2558 โรงเรียนวัดดอนพุดซา ครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี