ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมมาตร คงสมนึก
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0893476202
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
151 ม.3 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะคร้อพิทยา
2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 บริษัท อาปิโกะไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค) ช่างซ่อมบำรุง
2549 บริษัท เอซาลอน จำกัด เขตประเวศ กรุงเทพฯ ช่างซ่อมบำรุง
2552 โรงเรียนตะคร้อพิทยา นักการภารโรง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล